Sprawy Sądowe

«
1
2
3
4
...
12
»

Wygrana pracowników ochrony - Solid, zasądzenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochrony kolejnych spółek ochroniarskich - SolidPracownicy ochrony kolejnej pozwanej spółki z branży ochrony osób i mienia - GST wygrali sprawę o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził na rzecz Klientów w sumie blisko 120 000 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.


Czytaj >

Sąd Rejonowy w Lubartowie oddalił powództwo złożone przeciwko pracownikowi ochrony

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Lubartowie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego pozew o odszkodowanie złożony przeciwko pracownikowi ochronyKlient został pozwany o zwrot nienależnie otrzymanego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wiążących go z Spółką, w której był zatrudniony. Świadczenia z umowy zlecenia, o które toczył się spór sięgały 50 tys zł. Sąd Rejonowy w Lubartowie wydanym wyrokiem oddalił powództwo.


Czytaj >

Oddalenie pozwu o odszkodowanie złożonego przeciwko Zespołowi Szkół

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Chełmie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego pozew o odszkodowanie złożony przeciwko szkole podstawowejZespół Szkół reprezentowany przez naszą kancelarię został pozwany o odszkodowanie za niezasadne rozwiązanie umowy o pracę. Stosunek pracy z pracowniczką został rozwiązany z powodu zmian organizacyjnych. Sąd Rejonowy w Chełmie oddalił powództwo i zasądził na rzecz szkoły zwrot kosztów postępowania.


Czytaj >

Wyrok Sądu Apelacyjnego oddalający apelację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Apelacyjny w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku Sądu Apelacyjnego oddalającego apelację Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychZakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł apelację od wyroku korzystnego dla Klientki kancelarii do sądu drugiej instancji. Wyrok sądu pierwszej instancji zmienił decyzję organu rentowego, która podważała umowę o pracę zawartą przez wnioskodawczynię jako zawartą w celu uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił apelację.


Czytaj >

Sąd przywrócił Klienta do pracy na poprzednie warunki pracy i zasądził wynagrodzenie

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przywracającego Klienta do pracy na poprzednie warunki pracy i zasądzającego wynagrodzeniePracodawca wypowiedział umowę o pracę klientowi kancelarii przebywającemu na urlopie wychowawczym. Klient pozwał spółkę o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie zasądził przywrócenie klienta do pracy i kwotę 50 847,55 zł tytułem wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.


Czytaj >

Korzystne zakończenie sprawy o uzgodnienie księgi wieczystej

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy, Świdnik

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku w sprawie o uzgodnienie księgi wieczystejPrzeciwko Klientom został złożony pozew o uzgodnienie księgi wieczystej, którym powód kwestionował ich prawa własności do nieruchomości. Mieszkanie w przeszłości zostało przekazane pozwanym w formie darowizny przez powoda. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku oddalił powództwo złożone przeciwko klientom.


Czytaj >

Przyznanie rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach - kierowca samochodu ciężarowego

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach na stanowisku kierowca samochodu ciężarowegoZUS odmówił Klientowi prawa do rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych uzasadniając, że wnioskodawca nie udowodnił 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Klient odwołał się od decyzji organu rentowego. Sąd Okręgowy w Lublinie przyznał Klientowi prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach.


Czytaj >

Oddalenie powództwa o zapłatę kwot otrzymanych z tytułu umów zlecenia

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwo o zapłatę kwot otrzymanych z tytułu umów zleceniaZakończyła się kolejna sprawa dotycząca zwrotu kwot, jakie zleceniodawca wypłacił pozwanemu w związku z wiążącą strony i wykonywaną umową zlecenia. W złożonym pozwie Spółka domagała się od reprezentowanego przez kancelarię Klienta zwrotu 35 tys. zł pobranego wynagrodzenia z tytułu wykonywanych umów zlecenia. Sąd Rejonowy w Krasnymstawie oddalił powództwo.


Czytaj >

Wyrok oddalający powództwo dotyczące wynagrodzenia z umowy zlecenia

Prawo cywilne
Sąd Okręgowy w Siedlcach

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwo dotyczące wynagrodzenia z umowy zleceniaSąd Okręgowy w Siedlcach oddalił pozew złożony przeciwko Klientowi kancelarii przez Spółkę dla której wykonywał umowy zlecenia. Spółka domagała się zapłaty 88 tys. zł z tytułu wypłaconego wynagrodzenia za umowy zlecenia. Pozwany równocześnie był zatrudniony na umowę o pracę w spółce należącej do tej samej grupy kapitałowej.


Czytaj >

Sąd uniewinnił Klienta kancelarii oskarżonego w sprawie karnej o zniesławienie i zniewagę

Prawo karne
Sąd Rejonowy w Wieluniu

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku uniewinniającego Klienta kancelarii oskarżonego w sprawie karnej o zniesławienie i zniewagęOskarżyciel prywatny wniósł przed sądem oskarżenie wobec Klienta o zniesławienie i zniewagę. Do przestępstwa miało dojść poprzez wysyłanie na numer telefonu pokrzywdzonego obraźliwych wiadomości SMS. Sąd Rejonowy w Wieluniu II Wydział Karny wydanym wyrokiem uniewinnił Klienta od dokonania zarzucanego mu czynu.


Czytaj >

Wyrok zasądzający 14 tys. złotych odprawy pieniężnej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Zamościu

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego 14 tys. złotych odprawy pieniężnej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownikaKlientka kancelarii pozwała pracodawcę, który wypowiedział jej umowę o pracę gdy przebywała na urlopie rodzicielskim. Została zwolniona z obowiązku świadczenia pracy oraz zobowiązana do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia. Sąd Rejonowy w Zamościu zasądził na rzecz Klientki 14 tys. zł odprawy pieniężnej.


Czytaj >

Oddalenie powództwa o zapłatę 96 tys. zł otrzymanych w ramach umów zlecenia

Prawo cywilne
Sąd Okręgowy w Warszawie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwo o zapłatę 96 tys. zł otrzymanych w ramach umów zleceniaPrzeciwko Klientowi kancelarii został złożony pozew o zwrot kwoty 96 tys. zł, którą otrzymał jako wynagrodzenie z umów zlecenia w ramach których świadczył usługi związane z transportem wartości pieniężnych, obsługą i serwisem urządzeń bankowych. Kancelaria w imieniu Klienta wniosła o oddalenie powództwa w całości. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Spółki.


Czytaj >
«
1
2
3
4
...
12
»