Sprawy Sądowe

«
1
2
3
4
...
12
»

Przyznanie rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach - kierowca samochodu ciężarowego

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach na stanowisku kierowca samochodu ciężarowegoZUS odmówił Klientowi prawa do rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych uzasadniając, że wnioskodawca nie udowodnił 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Klient odwołał się od decyzji organu rentowego. Sąd Okręgowy w Lublinie przyznał Klientowi prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach.


Czytaj >

Oddalenie powództwa o zapłatę kwot otrzymanych z tytułu umów zlecenia

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwo o zapłatę kwot otrzymanych z tytułu umów zleceniaZakończyła się kolejna sprawa dotycząca zwrotu kwot, jakie zleceniodawca wypłacił pozwanemu w związku z wiążącą strony i wykonywaną umową zlecenia. W złożonym pozwie Spółka domagała się od reprezentowanego przez kancelarię Klienta zwrotu 35 tys. zł pobranego wynagrodzenia z tytułu wykonywanych umów zlecenia. Sąd Rejonowy w Krasnymstawie oddalił powództwo.


Czytaj >

Wyrok oddalający powództwo dotyczące wynagrodzenia z umowy zlecenia

Prawo cywilne
Sąd Okręgowy w Siedlcach

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwo dotyczące wynagrodzenia z umowy zleceniaSąd Okręgowy w Siedlcach oddalił pozew złożony przeciwko Klientowi kancelarii przez Spółkę dla której wykonywał umowy zlecenia. Spółka domagała się zapłaty 88 tys. zł z tytułu wypłaconego wynagrodzenia za umowy zlecenia. Pozwany równocześnie był zatrudniony na umowę o pracę w spółce należącej do tej samej grupy kapitałowej.


Czytaj >

Sąd uniewinnił Klienta kancelarii oskarżonego w sprawie karnej o zniesławienie i zniewagę

Prawo karne
Sąd Rejonowy w Wieluniu

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku uniewinniającego Klienta kancelarii oskarżonego w sprawie karnej o zniesławienie i zniewagęOskarżyciel prywatny wniósł przed sądem oskarżenie wobec Klienta o zniesławienie i zniewagę. Do przestępstwa miało dojść poprzez wysyłanie na numer telefonu pokrzywdzonego obraźliwych wiadomości SMS. Sąd Rejonowy w Wieluniu II Wydział Karny wydanym wyrokiem uniewinnił Klienta od dokonania zarzucanego mu czynu.


Czytaj >

Wyrok zasądzający 14 tys. złotych odprawy pieniężnej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Zamościu

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego 14 tys. złotych odprawy pieniężnej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownikaKlientka kancelarii pozwała pracodawcę, który wypowiedział jej umowę o pracę gdy przebywała na urlopie rodzicielskim. Została zwolniona z obowiązku świadczenia pracy oraz zobowiązana do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia. Sąd Rejonowy w Zamościu zasądził na rzecz Klientki 14 tys. zł odprawy pieniężnej.


Czytaj >

Oddalenie powództwa o zapłatę 96 tys. zł otrzymanych w ramach umów zlecenia

Prawo cywilne
Sąd Okręgowy w Warszawie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwo o zapłatę 96 tys. zł otrzymanych w ramach umów zleceniaPrzeciwko Klientowi kancelarii został złożony pozew o zwrot kwoty 96 tys. zł, którą otrzymał jako wynagrodzenie z umów zlecenia w ramach których świadczył usługi związane z transportem wartości pieniężnych, obsługą i serwisem urządzeń bankowych. Kancelaria w imieniu Klienta wniosła o oddalenie powództwa w całości. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Spółki.


Czytaj >

Sąd Rejonowy w Bytomiu oddalił powództwo o bezpodstawne wzbogacenie

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Bytomiu

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwo o bezpodstawne wzbogacenieKlient kancelarii został pozwany o zwrot kwot w wysokości 59 tys. zł, jakie otrzymał w związku z wykonywaną umową zlecenia. Wnosząca pozew Spółka zarzuciła pozwanemu iż nienależnie pobranym wynagrodzeniem z tytułu umowy zlecenia został bezpodstawnie wzbogacony jej kosztem. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny oddalił powództwo o bezpodstawne wzbogacenie.


Czytaj >

Odrzucenie powództwa o przywrócenie stanu zgodnego z prawem - naruszenia prawa własności gruntu

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy, Świdnik

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku orzekającego odrzucenie powództwa o przywrócenie stanu zgodnego z prawem związanego z naruszeniem prawa własności gruntuKlienci kancelarii zostali pozwani o przywrócenie stanu zgodnego z prawem przez sąsiada zarzucającego im naruszenie prawa własności gruntu - drogi dojazdowej do nieruchomości. Powód na uważał, że droga przebiega po jego działce. Sąd Rejonowy Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku odrzucił powództwo przeciwko Klientom kancelarii.


Czytaj >

Oddalenie apelacji i zasądzenie łącznie 759 tys. zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego apelację i zasądzającego 250 tys. zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracyPozwane Centrum odwołało się od wyroku sądu pierwszej instancji orzekającego przywrócenie do pracy zwolnionego dyscyplinarnie Klienta kancelarii. Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił apelację oraz zasądził na rzecz powoda 250 tys. zł wynagrodzenia. Łącznie na rzecz Klienta kancelarii zostało zasądzonych w sumie 759 tys. zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.


Czytaj >

Sąd Rejonowy w Chełmie oddalił powództwo przeciwko Zespołowi Szkół

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Chełmie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia przez Sąd Rejonowy w Chełmie powództwa przeciwko Szkole PodstawowejSąd Rejonowy w Chełmie IV Wydział Pracy oddalił powództwo przeciwko Zespołowi Szkół reprezentowanej przez kancelarię. Pozew dotyczył uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, został złożony przez nauczycielkę, z którą Szkoła rozwiązała umowę o pracę z dwumiesięcznym wypowiedzeniem z powodu zmian organizacyjnych.


Czytaj >

Zasądzenie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zasądzenia odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzeniaKancelaria reprezentując Klienta, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt. 1 k.p. złożyła pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę oraz wydanie świadectwa pracy. Sąd Rejonowy w Lublinie orzekł na rzecz zwolnionego dyscyplinarnie pracownika kwotę 7 tys. zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia.


Czytaj >

Oddalenie kolejnego powództwa o zapłatę kwot wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Wołominie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia kolejnego powództwa o zapłatę kwot wynagrodzenia z tytułu umowy zleceniaZakończyła się sprawa kolejnego pracownika ochrony pozwanego o zapłatę kwoty otrzymanej tytułem wynagrodzenia za umowy zlecenia. Pozywająca Spółka, w której był zatrudniony Klient kancelarii na umowę zlecenie domagała się zwrotu 59 tys. zł. Klient był również zatrudniony na umowę o pracę w Spółce należącej do tej samej grupy kapitałowej. Sąd Rejonowy w Wołominie I Wydział Cywilny oddalił powództwo Spółki.


Czytaj >
«
1
2
3
4
...
12
»