Sprawy Sądowe

Prawo pracy
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo cywilne
Sprawy przeciwko ZUS
Prawo karne
Ikona filtrów
«
1
2
3
4
...
14
»

Złożenie pozwu i uzyskanie wyroku o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie

Prawo rodzinne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku rozwiązującego małżeństwo bez orzekania o winie

Klientka złożyła pozew rozwodowy o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie. Pozwany nie wyrażał zgody na rozwód, zgadzał się na rozwiązanie małżeństwa wyłącznie z winy powódki. Ostatecznie strony doszły do porozumienia i Sąd Okręgowy w Lublinie wydał wyrok rozwiązujący małżeństwo klientki bez orzekania o winie.


Czytaj >

Przyznanie prawa do renty socjalnej i renty rodzinnej dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego prawo do renty socjalnej i renty rodzinnej dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy

Klientka odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którymi to odmówiono jej przyznania renty socjalnej i renty rodzinnej. W uzasadnianiu wskazano, że wnioskodawczyni, nie jest całkowicie niezdolna do pracy. Sąd Okręgowy w Lublinie orzekł zmianę zaskarżonych decyzji przyznając klientce prawo do renty socjalnej oraz prawo do renty rodzinnej po zmarłym ojcu.


Czytaj >

Uchylenie nakazu zapłaty z weksla dotyczącego opłat abonamentowych za usługi faktoringowe

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Warszawa
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku uchylającego nakaz zapłaty z weksla dotyczącego opłat abonamentowych za usługi faktoringowe

Klient otrzymał sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla. Kancelaria na zlecenie klienta zaskarżyła nakaz zapłaty wnosząc o jego uchylenie i oddalenie powództwa. Roszczenie dotyczyło opłaty abonamentowej, nałożonej umową o świadczenie usług faktoringowych. Sąd Rejonowy w Warszawie uchylił nakaz zapłaty z weksla oddalając powództwo.


Czytaj >

Rozwód bez orzekania o winie w sprawie o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy pozwanego

Prawo rodzinne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie

Przeciwko klientowi został złożony pozew rozwodowy, w którym jego żona wnioskowała o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy pozwanego oraz zasądzenie na jej rzecz alimentów. Sąd Okręgowy w Lublinie rozwiązał związek małżeński klienta przez rozwód bez orzekania o winie umarzając powództwo w zakresie roszczenia alimentacyjnego dla powódki.


Czytaj >

Zmiana decyzji ZUS-u i przyznanie emerytury pomostowej pracownikowi odlewni "Ursus"

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego decyzję ZUS-u i przyznającego emeryturę pomostową pracownikowi odlewni Ursus

Organ rentowy po rozpatrzeniu wniosku o emeryturę pomostową odmówił Klientowi prawa do emerytury pomostowej. Klient zaskarżył niekorzystną decyzję uzasadniając, że w spornym okresie wykonywał pracę w szczególnych warunkach na stanowisku wykańczacz odlewów. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił decyzję ZUS-u i przyznał wnioskodawcy prawo do emerytury pomostowej.


Czytaj >

Wygrana sprawa o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i premie na stanowisku dyrektorskim

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i premie na stanowisku dyrektorskim

Kancelaria reprezentowała Klientkę w procesie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i premie. Powódka zatrudniona była na stanowisku dyrektor ds. administracyjnych i produkcyjnych. Sąd pracy zasądził na rzecz Klientki 90 621,44 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 2 475 zł tytułem premii kwartalnej oraz 22 545 zł tytułem premii rocznej.


Czytaj >

Wyrok zasądzający zapłatę zobowiązań za wykonane usługi transportowe

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego zapłatę zobowiązań za wykonane usługi transportowe

Klient pozwał spółkę będącą następcą prawnym przejętego stowarzyszenia piłkarskiego o uregulowanie zobowiązań za wykonane usługi transportowe świadczone na rzecz stowarzyszenia. Spółka przejmując Stowarzyszenie zobowiązana została do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania poprzednika. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku zasądził od pozwanej spółki zapłatę na rzecz powoda 6 290 złotych.


Czytaj >

Sąd zobowiązał pozwanego do zwrotu środków na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Rejonowy w Zamościu
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zobowiązującego pozwanego do zwrotu środków na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Kancelaria na zlecenie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" przy DPS w Wygnanowicach Koło Oddziałowe w Bończy złożyła pozew przeciwko Domowi Pomocy Społecznej w Bończy o zwrot środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Znaczna część środków, które miały być przeznaczone na ZFŚS została przekazana na składki emerytalno-rentowe.


Czytaj >

Przyznanie odszkodowania dla opozycjonisty za areszt i represje PRL

Prawo karne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego odszkodowanie dla opozycjonisty za areszt i represje PRL

Kancelaria w zakończonej sprawie reprezentowała klienta, który w 1982 roku za działalność opozycyjną był represjonowany i skazany na karę dziewięciu miesięcy ograniczenia wolności. Złożyliśmy wniosek o zasądzenie zadośćuczynienia za doznane krzywdy psychiczne i fizyczne wynikłe z niesłusznego tymczasowego aresztowania. Sąd Okręgowy w Lublinie zasądził od Skarbu Państwa na rzecz opozycjonisty 29 tys. zł zadośćuczynienia.


Czytaj >

Wygrana sprawa przeciwko ZUS o emeryturę pomostową - operator żurawi wieżowych

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwa o zapłatę kwot otrzymanych z umów zleceń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję odmawiającą Klientowi przyznania prawa do emerytury pomostowej. Wnioskodawca pracował jako operator żurawi wieżowych i tego okresu zatrudnienia organ rentowy nie uznał jako okres pracy w warunkach szczególnych. Sąd na skutek odwołania Klienta zmienił decyzję ZUS-u i ustalił prawo do emerytury pomostowej.


Czytaj >

Uzyskanie sądowego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 10.000 złotych

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 10.000 złotych

Klient nie otrzymawszy zapłaty należności za wykonane usługi transportowe po wystosowaniu wielu wezwań do zapłaty wystąpił na drogę postępowania sądowego przeciwko dłużnikowi. Sąd Rejonowy z siedzibą w Świdniku Wydział Gospodarczy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nakazujący pozwanemu zapłatę 10 276.10 zł zaległych świadczeń pieniężnych.


Czytaj >

Wyrok zmieniający decyzję ZUS-u i ustalający korzystną wysokość kapitału początkowego

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego decyzję ZUS-u i ustalającego korzystną wysokość kapitału początkowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalając na wniosek Klienta wysokość kapitału początkowego nie uwzględnił do stażu pracy okresu studiów oraz przyjął wynagrodzenie minimalne. Wnioskodawca odwołał się od powyższej decyzji. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję organu rentowego i ustalił wysokość kapitału początkowego na korzystniejszą wartość w kwocie 70449,72 zł.


Czytaj >
«
1
2
3
4
...
14
»