Blog

«
1
2
3
4
5
6
7
»

Przesłanki odpowiedzialności materialnej pracownika

Obrazek z tematu Przesłanki odpowiedzialności materialnej pracownikaJedną z przesłanek odpowiedzialności materialnej pracownika jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych. W momencie zrealizowania się przesłanek powstaje po stronie pracodawcy roszczenie o odszkodowanie za szkodę spowodowaną naruszeniem zobowiązania pracowniczego. Na przykładzie sprawy wygranej przez Kancelarię omówimy zagadnienia związane z odpowiedzialnością materialną pracownika.


Czytaj >

Ustanowienie służebności drogi koniecznej

Obrazek z tematu Ustanowienie służebności drogi koniecznejWniosek o ustalenie służebności drogi koniecznej z uwagi na brak dostępu nieruchomości do drogi publicznej może złożyć właściciel działki. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między zainteresowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.


Czytaj >

Praca w warunkach szczególnych - stanowisko łączone introligatora przemysłowego i magazyniera

Obrazek z tematu Praca w warunkach szczególnych - stanowisko łączone introligatora przemysłowego i magazynieraOpierając się na stanie faktycznym sprawy o przyznanie prawa do emerytury wcześniejszej omówimy podstawy prawne oraz stanowisko Sądu w tej sprawie. ZUS odmówił klientce Kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury z powodu nieudowodnienia okresu 15 lat pracy w warunkach szczególnych. W spornym okresie wnioskodawczyni była zatrudniona na stanowisku łączonym introligator przemysłowy i magazynier.


Czytaj >

Uchylenie kary nagany nałożonej na pracownika - procedura i podstawy do zastosowania kary porządkowej

Obrazek z tematu Uchylenie kary nagany nałożonej na pracownika - procedura i podstawy do zastosowania kary porządkowej wobec pracownikaNa przykładzie sprawy prowadzonej przez Kancelarię przeanalizujemy okoliczności i tryb stosowania wobec pracowników kar porządkowych. Klient został ukarany karą nagany za niewykonanie polecenia służbowego. Sąd uchylił karę z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracownika nałożoną przez pracodawcę na Klienta nie znajdując podstaw do jej zastosowania. Jakie są przesłanki do zastosowania wobec pracownika kary porządkowej?


Czytaj >

Ubezwłasnowolnienie całkowite osoby starszej

Obrazek z tematu Ubezwłasnowolnienie całkowite osoby starszejChoroby demencyjne powodują, iż osoby nimi dotknięte z czasem tracą zdolności i możliwości działania w codziennych sprawach. Bardzo często choroby takie sprawiają, że zachowania chorych w sprawach życia codziennego stają się nieracjonalne i szkodzące ich interesom. Rozwiązaniem powyższego problemu jest ubezwłasnowolnienie, które pozwoli zapobiec negatywnym skutkom podejmowanych przez osobę ubezwłasnowolnioną czynności.


Czytaj >

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy pracownikowi chronionemu – rozwiązanie umowy

Obrazek z tematu Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy pracownikowi chronionemuPrzykład z wokandy sądowej. Pracodawca wręczył Klientce wypowiedzenie warunków umowy o pracę, proponując jej nowe warunki. Klientka nie zgadzała się z wypowiedzeniem i jego treścią, więc odwołała się do Sądu Pracy nie chcąc rozwiązania stosunku pracy. Klientka jako przewodnicząca związku zawodowego funkcjonującego u pracodawcy była osobą chronioną, na podstawie art. 32 ust. 2 Ustawy o związkach zawodowych.


Czytaj >

Prawo do zasiłku chorobowego – nieumyślne niestawiennictwo na termin badania kontrolnego

Obrazek z tematu Prawo do zasiłku chorobowego – nieumyślne niestawiennictwo na termin badania kontrolnegoW celu przeprowadzenia kontroli prawidłowości orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich Zakład Ubezpieczeń Społecznych skierował do naszej klientki wezwanie na badanie, które miał wykonać lekarz orzecznik ZUS. Klientka nieumyślnie nie stawiła się w terminie na badanie, organ rentowy odmówił jej prawa do zasiłku chorobowego uzasadniając, że uniemożliwiła przeprowadzenie kontroli.


Czytaj >

Separacja sądowa - co to jest?

Obrazek z tematu Separacja sądowa - co to jestW przypadku, gdy małżeństwo nie funkcjonuje prawidłowo, małżonkowie mogą wystąpić do sądu o orzeczenie separacji. Wynikać to może z zaprzestania wykonywania przez małżonków wzajemnych obowiązków, co może przejawiać się zaprzestaniem udzielania sobie pomocy, współpracy dla dobra rodziny oraz zaniechaniem prowadzenia wspólnie gospodarstwa domowego. Czym rożni się separacja od rozwodu i jakie są jej skutki?


Czytaj >

Przywłaszczenie czy darowizna? Sprawa z oskarżenia o przywłaszczenie rzeczy ruchomej

Obrazek z tematu Przywłaszczenie czy darowizna? Sprawa z oskarżenia o przywłaszczenie rzeczy ruchomejKancelaria w ostatnim czasie reprezentowała klientkę oskarżoną o to, że rzekomo przywłaszczyła prawo majątkowe o wartości środków znajdujących się na rachunku bankowym należącym do ojca, czym to miała działać na szkodę swojej siostry. Sąd, po skutecznej obronie naszych prawników, uniewinnił klientkę od dokonania zarzucanego jej czynu uznając, iż nie dokonała przywłaszczenia a otrzymała darowiznę na swoją rzecz.


Czytaj >

Żądanie zleceniodawcy do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia

Obrazek z tematu Żądanie zleceniodawcy do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu umów zleceniaŻądanie o zwrot oparte na podstawie art. 410 k.c., stanowiącym o świadczeniu nienależnym, które oznacza bezpodstawne wzbogacenie charakteryzujące się nienależną zapłatą sumy pieniężnej nie stanowiącej faktycznego zobowiązania świadczącego, jest możliwe do zakwestionowania dzięki zarzutom bezproduktywnego zużycia środków otrzymanych przez zleceniobiorcę od zleceniodawcy.


Czytaj >

Dowody w sprawach pracowniczych – jak udowodnić swoje prawa bez dokumentacji?

Obrazek z tematu Dowody w sprawach pracowniczych – jak udowodnić swoje prawa bez dokumentacji?Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W prawie pracy są jednak sytuacje, w których to ma miejsce przeniesienie ciężaru dowodu na drugą stronę procesu. Wynika to z potrzeby ochrony słabszej strony procesu jaką jest pracownik. Co w przypadku, gdy pracodawca nie prowadził dokumentacji zatrudnienia, bądź prowadził ją w sposób niepełny lub wadliwy?


Czytaj >

Ryczałt za noclegi dla kierowców w transporcie krajowym samochodu o masie ciężaru powyżej 3,5 tony

Obrazek z tematu Ryczałt za noclegi dla kierowców w transporcie krajowym samochodu o masie ciężaru powyżej 3,5 tonyStosownie do brzmienia art. 775 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Podstawowym kosztem, związanym z podróżą służbową, jest koszt noclegu.


Czytaj >
«
1
2
3
4
5
6
7
»