Blog

«
1
2
3
4
5
6
»

Separacja sądowa - co to jest?

Obrazek z tematu Separacja sądowa - co to jestW przypadku, gdy małżeństwo nie funkcjonuje prawidłowo, małżonkowie mogą wystąpić do sądu o orzeczenie separacji. Wynikać to może z zaprzestania wykonywania przez małżonków wzajemnych obowiązków, co może przejawiać się zaprzestaniem udzielania sobie pomocy, współpracy dla dobra rodziny oraz zaniechaniem prowadzenia wspólnie gospodarstwa domowego. Czym rożni się separacja od rozwodu i jakie są jej skutki?


Czytaj >

Przywłaszczenie czy darowizna? Sprawa z oskarżenia o przywłaszczenie rzeczy ruchomej

Obrazek z tematu Przywłaszczenie czy darowizna? Sprawa z oskarżenia o przywłaszczenie rzeczy ruchomejKancelaria w ostatnim czasie reprezentowała klientkę oskarżoną o to, że rzekomo przywłaszczyła prawo majątkowe o wartości środków znajdujących się na rachunku bankowym należącym do ojca, czym to miała działać na szkodę swojej siostry. Sąd, po skutecznej obronie naszych prawników, uniewinnił klientkę od dokonania zarzucanego jej czynu uznając, iż nie dokonała przywłaszczenia a otrzymała darowiznę na swoją rzecz.


Czytaj >

Żądanie zleceniodawcy do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia

Obrazek z tematu Żądanie zleceniodawcy do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu umów zleceniaŻądanie o zwrot oparte na podstawie art. 410 k.c., stanowiącym o świadczeniu nienależnym, które oznacza bezpodstawne wzbogacenie charakteryzujące się nienależną zapłatą sumy pieniężnej nie stanowiącej faktycznego zobowiązania świadczącego, jest możliwe do zakwestionowania dzięki zarzutom bezproduktywnego zużycia środków otrzymanych przez zleceniobiorcę od zleceniodawcy.


Czytaj >

Dowody w sprawach pracowniczych – jak udowodnić swoje prawa bez dokumentacji?

Obrazek z tematu Dowody w sprawach pracowniczych – jak udowodnić swoje prawa bez dokumentacji?Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W prawie pracy są jednak sytuacje, w których to ma miejsce przeniesienie ciężaru dowodu na drugą stronę procesu. Wynika to z potrzeby ochrony słabszej strony procesu jaką jest pracownik. Co w przypadku, gdy pracodawca nie prowadził dokumentacji zatrudnienia, bądź prowadził ją w sposób niepełny lub wadliwy?


Czytaj >

Ryczałt za noclegi dla kierowców w transporcie krajowym samochodu o masie ciężaru powyżej 3,5 tony

Obrazek z tematu Ryczałt za noclegi dla kierowców w transporcie krajowym samochodu o masie ciężaru powyżej 3,5 tonyStosownie do brzmienia art. 775 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Podstawowym kosztem, związanym z podróżą służbową, jest koszt noclegu.


Czytaj >

Czas pracy w podmiotach leczniczych, klauzula opt-out

Obrazek z tematu Czas pracy w podmiotach leczniczych, klauzula opt-outNormy czasu pracy osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych reguluje ustawa o działalności leczniczej. Możliwość pracy w godzinach nadliczbowych określa Kodeks pracy wprowadzając w tym zakresie limity. Klauzula opt-out jest pisemnym oświadczeniem pracownika dyżurującego o wyrażeniu zgody na pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień.


Czytaj >

Dodatki za pracę zmianową pracowników wykonujących zawód medyczny

Obrazek z tematu Dodatki za pracę zmianową pracowników wykonujących zawód medycznyPracownikom wykonującym zawód medyczny wedle art. 99 ustawy o działalności leczniczej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za pracę zmianową. Również za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia pracownikowi przysługuje dodatek wynikający z Kodeksu pracy. Ile wynoszą dodatki i kiedy przysługują?


Czytaj >

Dyscyplinarka – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 k.p.

Obrazek z tematu Dyscyplinarka – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 k.p.Pracownik jest zobowiązany wykonywać polecenie służbowe. Odmowa jego wykonania nie znajdująca uzasadnienia jest naruszeniem jednego z podstawowych obowiązków pracowniczych. Pracodawca może zastosować odpowiednie środki prawne wobec niesubordynacji pracownika, jakim jest m.in. zwolnienie dyscyplinarne (dokonane w oparciu o art. 52 § 1 pkt 1 k.p.).


Czytaj >

Prawo zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych do wynagrodzenia za nadgodziny

Obrazek z tematu Prawo zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych do wynagrodzenia za nadgodzinyZgodnie z brzmieniem art. 151 (4) ustawy Kodeks pracy - osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, mimo świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, nie mają prawa do dodatku do wynagrodzenia. Reguła ta doznaje jednakże modyfikacji w przypadku, gdy praca świadczona była w sposób ciągły.


Czytaj >

Prawo związku zawodowego do żądania informacji o świadczeniach konkretnego pracownika

Obrazek z tematu Prawo związku zawodowego do żądania informacji o świadczeniach konkretnego pracownikaZgodnie z ustawą o związkach zawodowych na podstawie art. 8, art. 23 i art. 26 ustawy o związkach zawodowych, mają one prawo do kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym uprawnień związanych z wydatkowaniem środków socjalnych. Powstaje wątpliwość co do zakresu przedmiotowego i podmiotowego tego żądania.


Czytaj >

Oskładkowanie Świadczeń Socjalnych

Obrazek z tematu Oskładkowanie Świadczeń Socjalnych ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnychPodmioty uprawnione do świadczeń socjalnych zostały określone w art. 2 ust. 5 ustawy, są to pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści i ich rodziny oraz inne osoby. W konsekwencji oznacza to, że mamy do czynienia z trzema grupami podmiotów uprawnionych, gdzie dwie pierwsze zostały ustawowo określone, zaś trzecia grupa jest precyzowana w drodze przepisów regulaminu funkcjonującego w danej jednostce


Czytaj >

Procedura kontroli i liczebności organizacji związkowych

Obrazek z tematu Procedura kontroli i liczebności organizacji związkowychW kontekście zmiany ustawy o związkach zawodowych wartą zauważenia jest przyznana aktualnie organizacjom związkowym możliwość weryfikacji liczebności innych związków działających u pracodawcy. Jak wynika z art. 251 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków.


Czytaj >
«
1
2
3
4
5
6
»